Följ med på vår resa när vi omvandlar revisionsbranschen

Lär dig mer om revision

Revision

Revision är den oberoende granskning av viss information kring ett företags ekonomi som genomförs av en revisor. Revisionsarbetet innehåller fem olika delar: 

 1. En överenskommelse kring och planering av arbetet
 2. En granskning av räkenskapsårets poster
 3. En granskning av bokslutet
 4. En granskning av årsredovisningen
 5. En granskning av styrelsens och VD:s förvaltning

Enligt aktiebolagslagen ska all revision genomföras enligt god revisionssed:

 1. revisorn ska vara oberoende
 2. ha tystnadsplikt
 3. ha tillfredsställande kompetens.

Kvalificerad revisor

En kvalificerad revisor kan vara auktoriserad eller godkänd revisor. Båda har teoretisk och praktisk utbildning. Titlarna är skyddade av lag och ger revisorn rätt att utföra lagstadgad revision. Revisorer som inte uppfyller kraven för titeln auktoriserad eller godkänd revisor kan fortfarande arbeta med revision och använda sig av titeln revisor.

Årsredovisning

Årsredovisningen är den sammanställning av ett räkenskapsår som varje aktiebolag, vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar ska göra enlig svensk lag. 

För att en årsredovisning ska vara fullständig ska den innehålla fyra delar: 

 1. balansräkning
 2. resultaträkning
 3. förvaltningsberättelse
 4. noter

Årsredovisningen måste också följa vissa principer för att uppfylla lagstadgade krav. Principerna är: 

 • fortlevnadsprincipen
 • konsekvensprincipen
 • försiktighetsprincipen
 • kontinuitetsprincipen.

Räkenskapsår

Räkenskapsåret är den period som ett företags bokföring förhåller sig till, och som du ska rapportera till ägare, bolagsverket och skatteverket.

Ofta används kalenderåret, med start 1 januari och avslut 31 december, men det blir allt vanligare att välja annat datum. Då kallas det för ett brutet räkenskapsår, vilket är smart att använda i många fall. TIPS: Välj ett datum för ditt bokslut då du har det lite lugnare.

Om flera verksamheter ingår i ett företag eller en koncern måste alla ha samma räkenskapsår. 

Räkenskapsåret avslutas alltid med bokslut och årsredovisning. 

För en nystartad verksamhet är det av naturliga skäl vanligt att räkenskapsåret inte är exakt 12 månader, utan då förlängs eller förkortas räkenskapsåret.  Som längst kan ett räkenskapsår vara 18 månader. 

Revisionsberättelse

En revisionsberättelse innehåller flera delar: 

 • ett uttalande om balansräkningens fastställande,
 • ett underlag för beslut om företagets styrelse ska få ansvarsfrihet under tiden revisionen avsett, 
 • företagets räkenskapsår,
 • en redogörelse om revisionen – vad som är inkluderat, vad som eventuellt inte är inkluderat och i så fall varför, samt
 • organisationsnummer, datum och underskrift av revisorn.

När måste du ha en revisor?

Kravet på att genomföra revision, som också kallas ”revisionsplikt”, gäller inte alla aktiebolag, det är frivilligt för dig som har en mindre verksamhet eller är om du är under uppstart.

Men det kan också vara bra att börja med revisor från start. Beroende på dina mål med ditt företagande så kan det finnas bra anledningar till att få stämpeln från revisorn att allt är rätt. För vissa investerare eller kunder är det viktigt. 

Revisionsplikten avgörs av gränsvärden. När ditt aktiebolag överskrider två av tre gränsvärden två år i rad behöver du genomföra revision det tredje året. 

Gränsvärden för mindre företag

 • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • 3 miljoner kronor i nettoomsättning
 • 3 anställda

När måste du ha en auktoriserad revisor?

Gränsvärden för större företag

 • 40 miljoner kronor i balansomslutning
 • 80 miljoner kronor i nettoomsättning
 • 50 anställda

Vice versa gäller också. Om du inte har överskridit två av de tre gränsvärdena två år i rad, så kan du välja att inte längre har revisor.

Warmare: Enkelt revision

Sugen på att diskutera revision, ta en kaffe, eller bara tjôta?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.